Styrelsen

Styrelsens arbete

Styrelsen möts en gång i måndaden och årsmötet genomförs i februari varje år. 


Exempel på åtgärder 

  • Obligatoriskt medlemsmöte i början av höstterminen som ännu en åtgärd för effektiv kommunikation med föreningens medlemmar. 
  • Anpassning till det svåra ekonomiska läget. Begäran av extrastöd från kommunen beviljades för merkostnader för el, foder och strö, samt justering av avgifter för ridskola, ridlekis och uthyrningsstallet
  • Ansökan om Helmiastipendiet vilket beviljades under november. Utdelning i december då summan annonseras. 
  • Omstart av dialog med kommunen gällande behovet av långsiktigt och strategiskt samarbete för att säkerställa möjligheter till renoverad eller ny anläggning. Kontinuerlig kontakt med politiker och tjänstemän under hösten.
  • Exempel på förbättringar som styrelsen och personalen genomfört under året: Bättre och regelbunden rapportering till RF SISU, regelbundna medlemsbrev, anslagstavla med "Styrelsen informerar", nytt sponsoravtal, "Stallhjälpen".

Föreningens valberedning 2023:

Jenny Karlsson (sammankallande) jenny.karlsson@yahoo.se

Susanna Bergsten

Vakant


Föreningens revisorer 2023:

Elisabeth Warnestad

Susanna Svensson (suppleant)

Kommittéer och arbetsgrupper

HRF:s verksamhet skulle inte vara något utan våra drivna och engagerade personer som arbetar ideellt i våra kommittéer och arbetsgrupper. Styrelsens medlemmar är ofta sammankallande och det övergripande ansvaret. Alla kommittéer och grupper skulle behöva fler frivilliga som vill bidra och påverka föreningens arbete.  


Anläggningskommittén ansvarar för drift, underhåll och reparationer av anläggningen. Det hela anläggningen; våra hagar, byggnader, underlag på banor och i ridhus, liksom stall och personalutrymmen. Just nu är energibesparande åtgärder en viktig fråga. 


Marknadskommittén ansvarar för sponsring, marknadsföring och och medlemsförsäljningar. Just nu kan vi tillhandahålla reklamplats för sponsorskyltar i stora ridhuset. 


Tävlingskommittén ansvarar för tävlingarna på lokal, regional och nationell nivå som vi arrangerar på anläggningen. På tävlingskommittéen ligger ansvaret för funktionärer, men också domare och tävlingsledare. 


Cafeteriakommittéen ansvarar för matinköp, matlagning och försäljning vid våra tävlingar. Cafeteriakommittéen är också behjälplig vid andra arrangemang då det behöv t.ex. korvgrillning. 


Framtidsgruppen fokuserar på frågor som rör långsiktiga och strategiska projekt, t.ex. vårt behov av renovering och/eller nybyggnation. Gruppen har den löpande dialogen med Hammarö kommun, både politiker och tjänstemän. 

Styrelse

Vi ser fram emot era idéer och synpunkter som kan göra HRF ännu bättre. 


Kontakta oss för att komma i kontakt med någon kommitté om du vill vara med och bidra till HRF:s verksamhet.


Hör gärna av er genom att kontakta oss på mail till styrelsen@hammarorf.se

Tillsammans är vi Hammarö Ryttarförening -

Hammarös bästa mötesplats